Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teorie Pyramid,vznik a původ...

1. 3. 2011

O tom, jak dokázali starověcí Egypťané postavit tak kolosální stavby, jakými jsou pyramidy, už bylo napsáno dost.Ale z jakého důvodu vůbec jehlanovité monumenty vznikly,jsou však zatím jen spekulace. Opravdu se jedná pouze o hrobky faraónů, nebo měly objekty s předobrazem v hvězdných konstelacích i nějaký jiný, vyšší účel? Tvrdí se, že veškerá stavební aktivita Egypťanů směřovala ruku v ruce se soudobými astronomickými poznatky k jedinému cíli: udělat z pouštní říše „nebeské království“, jehož vládci by mohli navěky určovat pravidla celé planety...Dále není zcela jasný jejich účel, za jakým byly vůbec postaveny. Tvrzení, že jsou to hrobky faraónů mnohé neuspokojí. Neustále se vynořují zprávy od všelijakých pyramidologů, kteří jehlanovité stavby popisují jako díla mimozemských civilizací.
Velké pyramidě se co do velikosti a konstrukční přesnosti nikdy nic nevyrovnalo. Pyramida váží zhruba šest milionů tun. Až do postavení Eifelovy věže byla Velká pyramida nejvyšší stavbou na světě. Na její výstavbu byly použity více než dva miliony kamenů. Žádný kámen neváží méně než tunu. A některé více než sedmdesát tun! Technologie mohutných pyramid nemusela být lidem dostupná v tom okamžiku dějin lidstva, kdy byly tyto stavby vybudovány. Stavitelé pyramid znali informace, které byly znovu objeveny až  po staletích. Například výška pyramidy koresponduje se vzdáleností ze Země ke Slunci.
Velká pyramida leží v přesném středu zemské pevniny. Ten, kdo ji postavil, uměl přesně určit zeměpisnou délku a šířku. Je to udivující, protože technologie určování zeměpisné délky byla v naší době objevena až v šestnáctém století. Pyramidy byly vybudovány v přesném středu Země. Také výška pyramid – jsou vidět z nesmírné výšky, jsou vidět i z Měsíce. Navíc tvar pyramidy je jeden z nejlepších pro radarový odraz. Tyto důvody vedou některé výzkumníky k názoru, že egyptské pyramidy byly postaveny mimo své jiné účely také kvůli navigaci případnými mimozemskými badateli. Tedy o tom, kdo opravdu tyto kolosální stavby postavil a jakým způsobem, se zatím jen spekuluje...
PYRAMIDA

 Z pohledu psychotroniky je pyramida nám známý nejsilnější energeticky tvarový  zářič.
Podmínkou funkce tohoto zářiče jsou 4 plné stěny, protože se jedná o rezonanční dutinu.
Neméně důležitá je přesná severo - jižní orientace konstrukce pyramidy,
stejně jako zachování "zlatého řezu", tedy poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku 3 : 4 : 5.
Po popsaném ustavení a oživení tohoto energetického zářiče se každá pyramida,zahřívá a dochází zde ke kumulaci a transformaci kosmické energie. Geniální geometrický tvar pyramidy láme a odráží vektory kosmické energie do středu pyramidy, kde je toto záření - energie ve výšce 1/3 výšky pyramidy nejsilnější - toto místo je známo, jako královská komora.
 Z vrcholů egyptských pyramid je známé tzv. praskání, kdy pyramidální energie opouštějící pyramidu směrem vzhůru vydává tento zvuk. Někdy bývá tato energie popisována jako kouř, stoupající z vrcholu vzhůru k nebesům ve formě rozšiřující se spirály. Tato skutečnost lze ověřit na vrcholu pyramidy s obyčejnou skleněnou lahví, kde tato energie ve skle světélkuje formou světelného výboje,měla by být elektromagnetické povahy.Jde o důmyslné harmonické struktury, které nejenom zrcadlí pozice planet a hvězdných systémů, ale současně napodobují harmonii čaker a dutin lidského těla. Každý kámen uvnitř Velké pyramidy je naladěn na specifickou frekvenci nebo tón. Sarkofág v centru Velké pyramidy vibruje na frekvenci tlukotu lidského srdce. Pyramidy jsou v podstatě hlasově aktivovatelné "geofyzikální computery". Zanotováním specifických zvuků se vytvoří na povrchu i uvnitř pyramid viditelné vlny stojatého světla, které pronikne dokonce až do jejich nepřístupných vnitřních komor.Starověcí kněží - vědci využívali uvnitř chrámových struktur jakýsi druh harmonické zvukové technologie...........................................

Giza

 Před několika lety byl odtajněn nový typ radaru schopného nahlížet hluboko pod zemský povrch,zajistili vědci řadu ohromujících údajů o důmyslných labyrintech systémů podzemních tunelů v různých částech světa. V jihoamerické Guatemale byly pod mayským pyramidovým komplexem Tikal zmapovány tunely, táhnoucí se v délce plných 800 kilometrů na druhou stranu této země. Byl to zřejmě způsob, jak mohlo asi půl miliónu Mayů uniknout zhoubným událostem, které decimovaly jejich kulturu.
Podzemní radar (SIRA), použitý za stejným účelem v Egyptě, zaznamenal přítomnost mimořádného podzemního komplexu pod gízskými pyramidami. Odhaluje objev rozlehlé podzemní megalitické metropole staré 15 000 let, která se rozkládá v několika úrovních pod gízskou plošinou. Zatímco se hloubalo nad skrytou komorou pod levou prackou Sfingy, rozprostíralo se legendární "město bohů" přímo pod ní.Kromě podzemních vodních kanálů skrývá impozantní sály o proporcích našich největších katedrál, zdobených přímo na místě vytesanými, obdobně obrovskými plastikami jako jsou ty v nilském údolí.Podzemní řeky,přes kilometr široké jezero a zapečetěné komory - zde byly nalezeny pozoruhodné depozitáře se záznamy a artefakty.
Po potopě, v bájném období egyptského Zep Tepi, "počátku", se na samém začátku současného cyklu odněkud vynořila tajemná skupina "bohů", která lidi přeživší na povrchu Země zasvětila do základů civilizace-počátky současné civilizace,jakési vysoce kultivované skupiny, ať už jde o Thovta a Osirise v Egyptě či amerického Quetzacoatla nebo Viracochu.
 Signalizuje to, že tito lidé byli vysoce vzdělanými příslušníky předchozí civilizace. Tak jako z protiatomových krytů a skrytých výzkumných zařízení naší vlastní civilizace, vyšli z podzemních "měst bohů" poté, když se na povrchu "usadil prach" kataklyzmatu. Toto byli "předpotopní patriarchové", jako Enoch a Metuzalém, "giganti a dávní hrdinové" zmiňovaní v Genesis. Všichni ti nevysvětlitelní bohové starověkého Sumeru, Egypta i Indie pocházeli z bájné předpotopní doby.
"Nalezli jsme dědictví civilizace ovládající jistý způsob technologie, která byla mnohem dále než je naše. Byla to technologie jíž dokázali vytvořit ohromná podzemní města, přičemž Sfinga a pyramidy jsou jen malé povrchové značky.šlo o kulturu, které se nejen podařilo rozluštit genetický kód, ale zmocnila se klíčů k fyzikálnímu spektru, k antické "vyšší fyzice světla,něco jako o veliké duchovní vědě, nauce popisující jakési "genetické schodiště ke hvězdám".
Podle četných podání Enoch, tak jako Quetzacoatl v mayské legendě slíbil, že se k nám tyto znalosti vrátí na "konci času", tedy na konci současného cyklu. Příslib, že všechno bude odhaleno na konci současného světa.Není to jen pokročilá technologie, ale podivuhodná cesta vývoje, vedoucí vysoko nad náš současný stav.
Znovu objevené henochiánské znalosti odhalují mateřský jazyk jako "řeč světla". Základem jazyka zavedeného na počátku tohoto cyklu byl jazyk známý starověkým národům jako HIBURU. Moderní výzkum potvrdil, že nejstarší starověkou formou tohoto původního jazyka, vyjádřeného formou abecedy vycházející ze zrakových vjemů vzorků záření mozku, je hebrejština. Její znaky ve skutečnosti vykazují totožné profily, jaké vytváří rotující vír. Je opravdu řečí světla, kursujícího uvnitř celé naší nervové soustavy.
Vzhledem ke kódování sledujícímu geometrii přirozených symetrických křivek fyzického světa, byl Hiburu harmonickým jazykem, napodobujícím vlastnosti křivek světla. "Klíče", o nichž hovoří Enoch, se tedy jeví jako zvukové sady k vibračním matricím samotné reality, k mýtické "moci nad světem". Enochiánské učení je o zvukových rovnicích zakódovaných do prastarých manter a božích jmen, jejichž aplikací lze přímo ovlivňovat nervovou soustavu a produkovat hluboké efekty na úrovni léčení a vyššího stavu vědomí.Pokud chtěli hovořit s bohy, museli se napřed naučit jejich jazyku.
 Starozákonní Torah jako prastarý kabalistický "strom života",je to živoucí vibrační struktura .Je viděna jako třpytivá konfigurace vytvarovaná z vlnění, modifikovatelná světlem, radiací, magnetickými poli či pulzujícími zvuky.Naznačuje, že "řeč světla" je prastará nauka o harmonii.

 Egypťané se v období 6 000 let pokoušeli pátrat po nesmrtelnosti a cestě ke hvězdám. Hledání  zahájil už dlouho předtím Gilgameš. Nebyli fixování na život po životě, jak se mylně domnívali nejranější křesťanští překladatelé, ale zaměřili se na vytvoření vyššího,lidského typu. Společně s mnoha jinými starověkými kulturami věřili, že tato síla pochází z hvězd, a že je jí souzeno se k nim vrátit. Znalosti Thoth / Enocha naznačují, že lidské bytosti je souzeno vyvinout se přes současnou pozemskou formu, a pak, jak říká bible: "Můžeme se stát většími než andělé."
Egyptský záznam příběhu o "těch, kteří chodí po hvězdách (Star Walkers)", je o jedincích, kteří jako Enoch občas putovali "za velkou zřítelnici Oriona" a vrátili se, aby žili jako bohové mezi lidmi. Navzdory vybělení polobožských bytostí z moderního povědomí může být možné, že je nám, jak tvrdí starověké texty, souzeno "stát se takovými, jako byli bohové". Představují mayští "Páni světla" a egyptsko-tibetští "zářící lidé" skutečně vyšší formu člověka?
Podle mnoha pozemských legend se tyto bytosti pravidelně vracejí na počátku a konci každého cyklu; v bodě, kdy naše sluneční soustava po 13 000 letech dospěje do bodu poloviny oběhu kolem 26 000-letého, zvířetníkem vyměřeného orbitu kolem galaktického centra. Vzhledem k jakýmsi místním podmínkám na této dráze se tyto 13 000-leté intervaly, neboli "světy", zdají být předěleny kataklyzmatickými zvraty. Podle "kamenného kalendáře" Velké pyramidy, líčícího takzvaný "Fénixův cyklus" zmíněného galaktického oběhu, končí tato éra (převedeno na současný kalendář) v roce 2012. Řecké slovo PHOENIX odvozené z egyptského slova PA-HANOK ve skutečnosti znamená: "vláda Enochova domu".
Enochiánské znalosti naznačují, že tyto pravidelné kataklyzmatické změny v podstatě provokují zrychlený vývoj, a tím urychlují přechod rezidentní životní formy do další vývojové fáze, za níž může nastoupit exodus z rodné planety. Lidský vývoj tedy mohl postupovat daleko rychleji, než se dosud předpokládalo. V archivech předchozí civilizace, která ovládala fyzikální kontinuum, byl objeven důkaz, že se nesnažila postupovat cestou směřující mimo tento svět. A proto také selhala.

Odhalení přicházející z Egypta líčí existenci celosvětového prehistorického systému pyramidálních chrámů, nastavených jako antény na klíčových meridianech energie, již se dávní kněží-vědci snažili použít jako hudebního rezonančního systému ke stabilizaci planetárních tektonických desek … kataklyzmatická geologie v nejjemnější formě. V prapůvodním jazyce znamená slovo JEDAIAH "cestu slova" nebo "moc slova"; pradávní kněží JEDAI užívali jazyka světla k naladění planety jako obrovského, harmonicky znějícího zvonu. Hodně z toho bude znovu objeveno v posledních dnech současného cyklu. Pyramida slouží jako jakási ladička, která přenáší vibrace planety a rozechvívá i vše ostatní...

 

Kristýna Turovská.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

reklama

(Wankes, 31. 3. 2012 12:48)

Dovolím si upozornit, že v novém čísle časopisu PGX 02 je článek, který se zabývá tímto tématem z jiného pohledu - snaží se o čerstvý pohled na záhadu.

Díky.

jedno je jisté...

(P. Mlčák, 4. 11. 2011 16:07)

... nedokážeme-li popsat a zařadit technologii nebo jakým způsobem byly pyramidy postaveny a jejich funkci, je jisté, že technologie použitá při stavbě pyramid byla vyspělejší než ta naše!!!

!!! kde se nedostává informací bují dohady !!!

Re: jedno je jisté...

(Pitrýs, 4. 11. 2011 19:24)

To např. já nepopírám. ale jsou i jiné názory a zde je web, kde se mohou svobodně psát.

Re: jedno je jisté...

(Kristinacicina@seznam.cz, 29. 2. 2012 14:02)

V tom s Vámi souhlasím, protože toto nedokáže s jistotou určit nikdo, všechno jsou jen spekulace, výpočty a dohady. A o tom tyto stránky také jsou, aby si lidé na dané téma pohovořili, vyměnili si názory atd.

Re: jedno je jisté...

(IVOP, 30. 3. 2012 22:00)

pyramidy vznikli preto aby sa mohli tela faraonov ulozit co najlepsie bez toho aby sa nejak porusili alebo ich niekto nasiel a znicil dovtedy dokial ich niekto neozivi , kedze egyptania verili na posmrtny zivot , preto sa faraony pochovavali do tajnych hrobiek ktore sa len tazko dali najst ...viac na www.rael.org stranka hovori z casti aj o tomto ale hlavne o ufe povode ludstva proste o vsetkom a odpoveda logicky na setky otazky dokonca aj na take na ktore ani vedci nevedia odpovedat!

JEDAI

(ohniva voda, 4. 3. 2011 21:27)

"pradávní kněží JEDAI" a nech vas sila sprevazda.
Prepacte, ale toto ako teoria tazko obstoji. Keby tam neboli take vymysli ako tej civilizacii s fyzikalnim kontinuuom, Jedaioch a podobne tak by to mohlo byt zaujimave ale takto, to je namet na film Star Walkers.

Re: JEDAI

(Kristinacicina, 14. 5. 2011 16:33)

Hoši,vy si to pletete ze Star Wars,ale věřte mi,že to s nimi nemá vůbec nic společného! Je to tak,jak je to napsané a nejde o rytíře ze jmenovaného Filmu!!! Navíc jde o původní obyvatele - kněží,a slovo je vzato z Hebrejštiny!Ještě opakuji,tento článek nemá nic společného z filmem Star Wars!!!
Dále,pane Rudolf,já na měsíci nebyla,tudíž nemůžu z přesností říci,zdali bych viděla pyramidu pouhým okem,na to už přišli vědci.Ovšem bych se tomu ani nebránila .Stejně tak jako její rozměry,které měřili vědci,badatelé a ještě nelze s určitostí říci,zda-li jde vůbec o přesná měření.Něco tak kolosálních rozměrů,pod vlivem podnebí a vůbec podmínek a hlavně na Pyramidě se podepsal čas a to má na její rozměry také nějaký ten vliv.Ty se rok,co rok mění už staletí.Tak bych doporučovala raději neměřit a nepočítat.Ae stejně by mě zajímal prapůvodní rozměr téhle stavby,protože velká část je pohřbena v písku.
Ano,pod pyramidami se nachází kolosální stavby a kilometry dlouhé řeky,i jezera,ale pouhým návštěvníkům-turistům je tato část nepřístupná.
Co se týká spirál,tento dým nelze zachytit a podrobit chemické analýze,protože jde jen o vyjádření očitých svědků,kteří se snažili jev přesněji popsat.

Re: JEDAI

(Pitrýs, 24. 5. 2011 13:11)

Hihi, Star Walkers, dobrý.

Re: Re: JEDAI

(Kristinacicina, 24. 5. 2011 16:09)

No tak!Star Wars je jedna věc a tohle ta druhá,ale obě spolu nic nemají do činění...

Polopravdy.

(Kybernaut, 10. 3. 2011 15:41)

Takéto témy ma lákajú, ale nezdá sa mi tento článok ako nejako moc dôveryhodný. Ten záver s tými rytiermi zo Star Wars dostal aj mňa.

Re: Polopravdy.

(Kristinacicina, 14. 5. 2011 17:22)

I vy,čtěte pozorně! Ze jmenovaného filmu to byli rytíři Jedi! Zde jsem uvedla Jedaiah -kněží z prapůvodních obyvatel a slovo je z hebrejštiny a má úplně jiný význam,jinak se i vyslovuje.Nepleťte sem prosím scifi.O výmysly nejde,jde o spekulace a dlouholetou práci vědců.

Jedi - Jedaiah

(Kristinacicina, 14. 5. 2011 17:15)

Ještě pro zajímavost Star Wars rytíři byli JEDI a ne Jedaiah,jak jsem uvedla!To jsou dvě rozdílná slova,která mají úplně jiný význam a jinak se i čtou.Děkuji za pochopení.

Pripomienka - oprava

(rudolf.th, 10. 3. 2011 16:22)

V zlatom reze sa jedná o pomer: 1 : (1+odmocnina5)/2. Miesto toho znaku odmocniny mi tam dalo niečo iné.

Pripomienky

(rudolf.th, 10. 3. 2011 16:17)

„Také výška pyramid – jsou vidět z nesmírné výšky, jsou vidět i z Měsíce.“
Ďalekohľadom? Totiž voľným okom z Mesiaca by sa to nedalo vidieť.

“… stejně jako zachování "zlatého řezu", tedy poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku 3 : 4 : 5.“
Zlatý rez, to je niečo iné. V zlatom reze sa jedná o pomer: 1 : (1+√5)/2.

„Někdy bývá tato energie popisována jako kouř, stoupající z vrcholu vzhůru k nebesům ve formě rozšiřující se spirály.“
Bolo by dobré tento „dym“ zachytiť a podrobiť chemickej analýze.

„Podzemní řeky, přes kilometr široké jezero ...“.
Je to dosť otázne, ak nad tým jazerom má byť klenba jaskyne a pod tou klenbou atmosféra s porovnateľným atmosferickým tlakom ako na povrchu zeme. Tá by sa bez oporných pilierov preborila pri takom veľkom rozpätí.